spletna stran je trenutno v prenovi - nekatere funkcionalnosti niso ali so le delno dostopne - a weboldal jelenleg átalakítás alatt áll - egyes funkciók nem vagy csak részben állnak rendelkezésre.

MADŽARSKA NARODNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST OBČINE MORAVSKE TOPLICE
Prosenjakovci 70
9207 PROSENJAKOVCI

Tel: 02 544 1275
E-mail: info@mtk-mnok.si


Razpis za društva 2023

Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine Moravske Toplice

objavlja RAZPIS

za društva, ki delujejo na narodnostno mešanem območju Občine Moravske Toplice in izvajajo madžarske narodnostne programe.

MNSS Občine Moravske Toplice – Moravske Toplice Községi MNÖK, s sedežem v Prosenjakovcih 96, je skupnost, ki je ustanovljena l. 1995 v skladu z Zakonom o samoupravnih narodnih skupnosti, ki določa, da pripadniki italijanske in madžarske narodna skupnosti, ki avtohtono živijo na narodnostno mešanih območjih ustanovijo občinske samoupravne narodne skupnosti.

Samoupravne narodne skupnosti zagotavljajo in izvajajo uresničevanje posebnih, z ustavo in zakonih določenih pravic, omogočajo uresničevanje potreb in interesov narodnih skupnosti ter organizirano sodelujejo v javnem življenju. Samoupravne narodne skupnosti so subjekt javnega prava.
V stikih z lokalnimi in državnimi organi narodne skupnosti sodelujejo pri zadevah, ki se nanašajo na položaj manjšine.
Pomembna ustavna določba je, da država omenjene skupnosti lahko pooblasti za opravljanje določenih nalog iz državne pristojnosti.
Z vidika splošnega interesa je nedvomno najpomembnejše poslanstvo narodnih skupnosti, da spodbujajo in organizirajo dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju in razvoju narodne identitete ter materinega jezika pripadnikov madžarske narodne skupnosti. Med slednje sodijo področja šolstva, kulture, informiranja, ohranjanje materinega jezika na vseh področjih, stiki z matičnim narodom, določene oblike gospodarske dejavnosti itd. V povezavi s tem so občinske madžarske narodne samoupravne skupnosti soustanoviteljice dvojezičnih vrtcev in osnovnih šol, kulturnih in drugih ustanov, ki delujejo na narodno mešanem področju.

MNSS Občine Moravske Toplice deluje preko najvišjega organa občinske samoupravne narodne skupnosti – to je 9 članskega sveta samoupravne narodne skupnosti, katerega so izvolili pripadniki madžarske narodne skupnosti v občini Moravske Toplice.

MNSS Občine Moravske Toplice upošteva pravne okvire in v skladu s tem, s posebno tenkočutnostjo skrbi za ohranjanje identitete in materinega jezika populacije na območju svoje občine. Zato je za delovanje MNSS Občine Moravske Toplice pomembno, da sodelujejo z matičnim narodom in njegovo državo, to je z Republiko Madžarsko.

NALOGE MADŽARSKE NARODNE SAMOUPRAVNE SKUPNOSTI OBČINE MORAVSKE TOPLICE:
• podpiranje in spodbujanje dejavnosti, ki poudarja in širi pomembnost ohranitve madžarske narodne zavesti in materinega jezika;

• podpiranje dejavnosti in programov za širjenje madžarskega jezika (spodbujanje uporabe madžarskega jezika v uradnem poslovanju ter pri delu krajevnih skupnosti, organizacij, ustanov in društev na narodnostno mešanem področju);

• podpiranje kulturnih društev, ki delujejo na področju Občine Moravske Toplice, s posebno pozornostjo na programih, ki ohranjajo izročilo, ljubiteljsko dejavnost in zabavne vsebine;

• spodbujanje dela ostalih društev, ki delujejo na območju omenjene občine in njihovo podpiranje v skladu z možnostmi;

• spodbujanje ohranjanja madžarskega jezika in narodne zavesti v vrtcu in šolah ter njihovo podpiranje v skladu z možnostmi;

• spodbujanje mladinskih programov in nudenje pomoči

• podpiranje jezikovnih, kulturnih in verskih programov na narodnostno mešanem področju občine.

• spodbujanje vzdrževanja stika z matično domovino (na ravni samouprav, društev in županij), podpiranje in izvajanje že obstoječega ter na novo vzpostavljenega sodelovanja med društvi in naselji;

• tesno sodelovanje z občinsko samoupravo in njenim vodstvom ter z ustanovami in društvi občine večinskega slovenskega naroda;

• delno organiziranje in podpiranje nacionalnih proslav in drugih prireditev madžarskega značaja;

• izvedba in podpiranje programov, ki prispevajo k strokovni izmenjavi izkušenj in podpori prestiža madžarskih kulturnih vrednot;

• spodbujanje vsaj enega samega madžarskega programa v vsakem narodnostno mešanem naselju;

• spremljanje gospodarskega, demografskega in socialnega položaja ter kmetijske dejavnosti na narodnostno mešanem področju; sprejemanje stališč v zvezi z aktualnimi vprašanji in programi na omenjenih področjih, po potrebi podpiranje posameznih konkretnih nalog;

• podpiranje madžarsko-madžarskih stikov na Goričkem in v Pomurju;

• tesno sodelovanje s pomurskimi madžarskimi kulturnimi, informacijskimi, znanstvenimi in drugimi strokovnimi ustanovami ter društvi;

• opravljanje drugih nalog, ki jih določa statut.

© MADŽARSKA NARODNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST OBČINE MORAVSKE TOPLICE - MORAVSKE TOPLICE KOZSEGI MAGYAR NEMZETI ONIGAZGATASI KOZOSSEG 2024

Izdelava: MCSi Design